Betingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Jan9

1. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for samtlige leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne.

2. Priser
Alle priser er i danske kroner, inklusiv moms og ab lager medmindre andet er skriftligt aftalt.

3. Betaling
Betalingsbetingelserne er netto kontant ved levering med mindre andet er skriftligt aftalt. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde nogen betaling pga. modkrav som Jan9 ikke har anerkendt. Betaler køber senere end aftalt, er Jan9 berettiget til at oppebære morarente fra forfaldsdagen. Morarenten er 2 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid forfaldne saldo. Der vil ved udsendelse af rykkere blive tilskrevet et rykkergebyr på kr. 100 med tillæg af moms pr. rykker. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne renter og omkostninger, derefter på hovedstolen.

4. Levering
Leveringstider er, medmindre andet er skriftligt aftalt, vejledende og regnes fra det tidspunkt, hvor Jan9 er i besiddelse af samtlige oplysninger til leverancens opfyldelse. Der ydes ikke køber erstatning for leveringsforsinkelser og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af den grund.

5. Bestillingsfejl
Varer tages generelt ikke retur. Efter forudgående skriftlig aftale kan der i særlige tilfælde ske annullering af ordrer. Jan9 forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15 % af fakturaværdien, dog opkræves minimum kr. 500,-.

6. Produktinformationer
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer i oplysninger i brochurer og øvrigt salgsmateriale. Krav i anledning af eventuelle trykfejl og prisændringer kan ikke gøres gældende over for Jan9.

7. Immaterielle rettigheder
Enhver leverance af produkter sker med respekt for de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og Jan9 er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

8. Ejendoms- og ophavsret
Ejendomsretten forbliver hos Jan9 indtil den fulde købesum med evt. tillægsydelser og påløbne renter og omkostninger er betalt.
Køb af programmel eller dokumentation giver kun køber en ikke eksklusiv brugsret til selv at anvende programmellet og
dokumentationen.

9. Fejl og mangler
Jan9 hæfter kun for fejl/mangler, såfremt levering er udført til fast pris, med dertil hørende aftale.

Hvis køber vil påberåbe sig en fejl/mangel, skal køber straks og uden ugrundet ophold give Jan9 skriftlig meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget fejl/mangel og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Foretages der uautoriserede forandringer eller indgreb i det leverede uden Jan9´s skriftlige samtykke, fritages Jan9 for enhver forpligtelse.

Jan9 kan efter modtagelsen af en eventuel reklamationen, bede køber returnere den mangelfulde vare for købers regning og risiko i original emballage. Jan9 forbeholder sig retten til kun at modtage den defekte del. Jan9 forbeholder sig retten til at teste varer, som er returneret på baggrund af fejl eller mangler. Konstaterer Jan9, at det returnerede produkt efter endt test ikke er behæftet med mangler, vil produktet blive returneret til køber med opkrævning af forbrugt tid.

10. Garanti
Garanti på indkøbt varer fra Jan9 vil til en hver tid følge producentens gældende garantibestemmelser. Garantien dækker fra den dato det indkøbte produkt er modtaget af kunden.

11. Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav overfor Jan9 kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand, eller det fakturerede timeforbrug for det pågældende klagepunkt. Jan9´s erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Jan9 hæfter ikke for driftstab, avance tab eller andre indirekte tab. Jan9 er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå.

Der tages forbehold for ændringer.
© Jan9