Persondatapolitik

Persondatapolitik for Jan9
Sidst opdateret 31-03-2020

Jan9 behandler persondata og derfor vedtaget denne persondatapolitik der fortæller dig hvordan disse data bliver behandlet. Persondatapolitikken beskriver hvordan data via webformularer og cookies opsamles og benyttes af Jan9. Få specifik viden omkring hvordan Jan9 håndtere cookies, læs venligst vores cookie- og privatlivspolitik.
Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i persondataloven (se mere under afsnittet behandling af persondata).

Kontaktoplysninger
Jan9 er dataansvarlig, og vi sikrer at de persondata oplysninger vi indsamler, behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktperson: Janni Sørensen, Jan9
Adresse: Asger Jorns Vej 16, 7430 Ikast
Telefonnummer: 60 60 24 66
E-mail adresse: kontakt@jan9.dk
Website: www.jan9.dk

Transparent databehandling
Når vi indsamler data vil vi til enhver tid oplyse om hvilken data vi anvender og til hvilket formål.

Behandling af persondata
Vi anvender data om dig for at levere en bedre service og samtidig sikre kvalitet i vores produkter og tjenester.

Persondata
I enkelte tilfælde er der behov for at sammenstille dine data med data vi modtager fra andre parter f.eks. fra de sociale medier. Hvis denne sammenstilling kan afsløre din identitet eller oplysningerne er af privat/følsom karakter, indhentes dit samtykke til databehandlingen.

Indsamling og opbevaring af persondata til bestemte formål
Behandling af data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål kan ske ved køb af produkter, tilmelding af nyhedsbrev, begivenheder eller andet materiale udgivet af os. Ved indsamling og behandling af data til bestemte formål, behandler vi kun data der er relevant for formålet. Det er formålets karakter der udgør hvilken persondata der er relevant at indhente og behandle. Vi indhenter eller behandler ikke data der ikke har relevans for formålet.

Kontrol og opdatering af persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig ikke er usande eller vildledende. Vi opdaterer også dine persondata løbende. Vores service og ydelse til dig er afhængig af, at dine data er korrekte og opdateret, så vi beder dig derfor om at oplyse os om, hvis der er relevante ændringer i dine data (benyt kontaktoplysningerne).
For at sikre kvaliteten af de data vi behandler, har vi vedtaget interne regler og fastlagt en procedure for opbevaring, kontrol og opdatering af dine persondata.
Vi sletter dine persondata når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Samtykke
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser selvfølgelig dig som bruger, om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. Dit samtykke er frivilligt og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os. Hvis vi ønsker at benytte dine persondata til andet end det oprindelige formål, er det vores pligt at informere dig om dette samt opkræve et nyt samtykke til det ændrede formål.
Videregiver vi dine persondata til samarbejdspartnere og aktører bl.a. til brug for markedsføring, indhenter vi dit samtykke og informerer om, hvad dine data vil blive anvendt til. Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod denne form for videregivelse ved at kontakte os. Vi indhenter ikke dit samtykke hvis vi er retsligt forpligtet til at videregive dine persondata.
Vi indhenter dit samtykke hvis det er nødvendigt at anvende en underdatabehandler i lande uden for EU til behandling af dine persondata. Vi stiller krav til samarbejdspartnere i lande uden for EU, bl.a. behandling af data, så vi sikrer at dine oplysninger bliver behandlet efter kravene i persondataforordningen.

Sikkerhed
Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tabt, ændret, tilintetgjort, uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. I tilfælde af sikkerhedsbrud der resulterer i en risiko for dig, vil vi hurtigst muligt underrette dig om sikkerhedsbruddet.

Dine rettigheder
Du har ret til at få oplyst hvilke data vi behandler om dig, hvor de data stammer fra, hvad vi anvender data til og hvordan vi opbevarer data. Ydermere, kan du også få oplyst hvor længe vi opbevarer de data vi har om dig. Anmoder du om at få indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig, kan du til enhver tid få indsigt i de data ved at henvende dig til os (find kontaktoplysningerne øverst).

Få rettet eller slettet dine persondata
Mener du der er fejl i de persondata, vi behandler om dig, har du ret til at få dem rettet. Du kan henvende dig til os og oplyse os om, hvilke data der ikke er korrekte og hvad der skal rettes, så tager vi kontakt til dig og aftaler hvordan vi får rettet de persondata, så vi får rettet de data med samtykke og på korrekte vilkår i henhold til lovgivningen.
I visse tilfælde har vi en forpligtelse til at slette din persondata. Denne forpligtelse træder i kræft hvis du trækker dit samtykke tilbage, hvis du mener at dine data ikke er nødvendige ift. Det formål, som vi indhentede dem til, eller hvis du mener at dine data bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre forpligtelser. I så fald, at du ønsker dine persondata slettet, kan du kontakte os og oplyse hvilke data du ønsker slettet og hvorfor, så sørger vi for at dine data slettes.
I tilfælde af du henvender dig til os vedr. at dine data skal rettes eller slettes, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald rettelse eller sletning inden for 30 dage.

Indsigelse mod vores behandling af dine persondata
Det er din ret at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Agter du at gøre indsigelse sender du din indsigelse til os (find kontaktoplysninger øverst), finder vi din indsigelse berettiget, sørger vi for at behandlingen af din data ophører hurtigst muligt.
Du har ret til at få oplyst de persondata du har stillet til rådighed for os, og de data vi har indhentet om dig hos andre parter på baggrund af dit samtykke. Du har også ret til at overføre dine persondata til en anden tjenesteudbyder. Ønsker du at bruge din dataportabilitet, sørger vi for at sende dig din persondata i et almindeligt anvendt format.
Ønsker du at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller gøre indsigelse, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar hurtigst muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Jan9 v/Janni Sørensen
Asger Jorns Vej 16
7430 Ikast
Tlf.: 60 60 24 66
E-mail: kontakt@jan9.dk